director

Eisuke Tachikawa

team

Kunihiko Sato
Kaori Hasegawa
Toshiyuki Nakaie
Takeshi Kawano
Lyie Nitta
Mayumi Tokumoto

alliance

Yuya Nishimura
Rika Yajima
Yoshihiro Kanematsu
Ryota Shiga
Nobuaki Kawahara
Hiroaki Yamane
Shunsuke Aoki
Shohei Takei
Johnny Strategy
Coming Soon