director

Eisuke Tachikawa

team

Mayumi Tokumoto
Takeshi Kawano
Kunihiko Sato
Toshiyuki Nakaie
Kaori Hasegawa
Lyie Nitta

alliance

Ryota Shiga
Yoshihiro Kanematsu
Shunsuke Aoki
Yuya Nishimura
Nobuaki Kawahara
Hiroaki Yamane
Shohei Takei
Rika Yajima
Johnny Strategy
Coming Soon